Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

CAPITOLUL VII: SECURITATEA INDUSTRIALĂ

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

Art. 198
Prevederile prezentului capitol se vor aplica tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfășoară ori solicită să desfășoare activități contractuale ce presupun accesul la informații clasificate.

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat și ale autorităților desemnate de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale

Art. 199
În domeniul protecției informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale, ORNISS are următoarele atribuții:
a) stabilește strategia de implementare unitară la nivel național a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale;
b) eliberează autorizația și certificatul de securitate industrială, la cererea persoanelor juridice interesate;
c) gestionează, la nivel național, evidențele privind: persoanele juridice deținătoare de autorizații de securitate industrială; persoanele juridice deținătoare de certificate de securitate industrială; persoanele fizice care dețin certificate de securitate sau autorizații de acces eliberate în scopul negocierii sau executării unui contract clasificat.
Art. 200
În sfera lor de competență legală, autoritățile desemnate de securitate au următoarele atribuții:
a) efectuează verificările de securitate necesare acordării avizului de securitate industrială, pe care îl transmite la ORNISS în vederea eliberării autorizației sau, după caz, a certificatului de securitate industrială;
b) asigură asistență de specialitate obiectivelor industriale în vederea implementării standardelor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate vehiculate în cadrul activităților industriale;
c) desfășoară activități de pregătire a personalului cu atribuții pe linia protecției informațiilor clasificate, vehiculate în cadrul activităților industriale;
d) efectuează verificări în situațiile în care s-au semnalat încălcări ale reglementărilor de protecție, distrugeri, dispariții, dezvăluiri neaulorizale de informații clasificate, furnizate sau produse în cadrul unui contract clasificat;
e) se asigură că fiecare obiectiv industrial, în cadrul căruia urmează să fie gestionate informații clasificate, a desemnat o structură/funcționar de securitate în vederea exercităm efective a atribuțiilor pe lima protecției acestora, în cadrul contractelor clasificate;
f) monitorizează, în condițiile legii, modul de asigurare a protecției informațiilor clasificate în procesul de negociere și derulare a contractelor, iar în cazul în care constată factori de risc și vulnerabilități, informează imediat ORNISS și propune măsurile necesare;
g) avizează programele de prevenire a scurgerii informațiilor clasificate din obiectivele industriale, anexele de securitate ale contractelor clasificate și monitorizează respectarea prevederilor acestora;
h) efectuează controale de securitate și informează ORNISS asupra concluziilor rezultate;
i) verifică și prezintă ORNISS propuneri de soluționare a sesizărilor, reclamațiilor și observațiilor referitoare la modul de aplicare și respectare a standardelor de protecție în cadrul contractelor clasificate.

SECȚIUNEA 3: Protecția informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale

Art. 201
(1) Clauzele și procedurile de protecție vor fi stipulate în anexa de securitate a fiecărui contract clasificat, care presupune acces la informații clasificate.
(2) Anexa de securitate prevăzută la alin. (1) va fi întocmită de partea contractantă deținătoare de informații clasificate ce vor fi utilizate în derularea contractului clasificat.
(3) Clauzele și procedurile de protecție vor fi supuse, periodic, inspecțiilor și verificărilor de către autoritatea desemnată de securitate competentă.
Art. 202
Partea contractantă deținătoare de informații clasificate ce vor fi utilizate în derularea unui contract este responsabilă pentru clasificarea și definirea tuturor componentelor acestuia, în conformitate cu normele în vigoare, sens în care poate solicita sprijin de la ADS, conform competențelor materiale stabilite prin lege.
Art. 203
La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale:
a) în toate stadiile de planificare și execuție, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcție de conținutul informațiilor;
b) clasificările se aplică numai acelor părți ale contractului care trebuie protejate;
c) când în derularea unui contract se folosesc informații din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul va fi clasificat în funcție de nivelul cel mai înalt al informațiilor, iar măsurile de protecție vor fi stabilite în mod corespunzător;
d) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informații din cadrul contractului se aprobă de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea inițială.
Art. 204
În cazul în care apare necesitatea protejării informațiilor dintr-un contract care, anterior, nu a fost necesar a fi clasificat, contractorul are obligația declanșării procedurilor de clasificare și protejare conform reglementărilor în vigoare.
Art. 205
În cazul în care contractantul cedează unui subcontractant realizarea unei părți din contractul clasificat, se va asigura că acesta deține autorizație sau certificat de securitate industrială și este obligat să înștiințeze contractorul, iar la încheierea subcontractului să prevadă clauze și proceduri de protecție în conformitate cu prevederile prezentelor standarde.
Art. 206
(1) în procesul de negociere a unui contract clasificat pot participa doar reprezentanți autorizați ai obiectivelor industriale care dețin autorizație de securitate industrială eliberată de către ORNISS, care va ține evidența acestora.
(2) Autorizațiile de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat în parte.
(3) în cazul în care obiectivul industrial nu deține autorizații de securitate industrială pentru participarea la negocierea acelui contract, este obligatorie inițierea procedurii de autorizare.
Art. 207
(1) Invitațiile la licitații sau prezentări de oferte, în cazul contractelor clasificate, trebuie să conțină o clauză prin care potențialul ofertant este obligat să înapoieze documentele clasificate care i-au fost puse la dispoziție, în cazul în care nu depune oferta până la data stabilită sau nu câștigă competiția într-un termen precizat de organizator, care să nu depășească 15 zile de la comunicarea rezultatului.
(2) în situațiile menționate la alin. (1), ofertantul care a pierdut licitația are obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces
Art. 208
Contractorul păstrează evidența tuturor participanților la întâlnirile de negociere, datele de identificare ale acestora și angajamentele de confidențialitate, organizațiile pe care le reprezintă, tipul și scopul întâlnirilor, precum și informațiile la care aceștia au avut acces.
Art. 209
Contractanții care intenționează să deruleze activități industriale cu subcontractanți sunt obligați să respecte procedurile prevăzute în acest capitol.
Art. 210
Contractantul și subcontractanții sunt obligați să implementeze și să respecte toate măsurile de protecție a informațiilor clasificate puse la dispoziție sau care au fost generate pe timpul derulării contractelor.
Art. 211
Autoritățile desemnate de securitate vor verifica, potrivit competențelor, dacă obiectivul industrial îndeplinește următoarele cerințe:
a) posedă structură/funcționar de securitate responsabilă cu protecția informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale;
b) asigură sprijinul necesar pentru efectuarea inspecțiilor de securitate periodice, pe întreaga durată a contractului clasificat;
c) nu permite diseminarea, fără autorizație scrisă din partea emitentului, a nici unei informații clasificate ce i-a fost încredințată în cadrul derulării unui contract clasificat;
d) aprobă accesul la informațiile vehiculate în cadrul contractului clasificat numai persoanelor care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, în conformitate cu principiul necesității de a cunoaște;
e) dispune de posibilitățile necesare pentru a informa asupra oricărei compromiteri, divulgări, distrugeri, sustrageri, sabotaje sau activități subversive ori altor riscuri la adresa securității informațiilor clasificate vehiculate sau a persoanelor angajate în derularea contractului respectiv și orice schimbări privind proprietatea, controlul sau managementul obiectivului industrial cu implicații asupra statutului de securitate al acestuia;
f) impune subcontractanților obligații de securitate similare cu cele aplicate contractantului;
g) nu utilizează în alte scopuri decât cele specifice contractului informațiile clasificate la care are acces, fără permisiunea scrisă a emitentului;
h) înapoiază toate informațiile clasificate ce i-au fost încredințate, precum și pe cele generate pe timpul derulării contractului, cu excepția cazului în care asemenea informații au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată,
i) respectă procedura stabilită pentru protecția informațiilor clasificate legate de contract.
Art. 212
După adjudecarea contractului clasificat, contractantul are obligația de a informa ORNISS, în vederea inițierii procedurii de obținere a certificatului de securitate industrială.
Art. 213
Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condițiile în care:
a) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;
b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizații de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informații secrete de stat;
c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcționarul de securitate și a semnat fișa individuală de pregătire.

SECȚIUNEA 4: Procedura de verificare, avizare și certificare a obiectivelor industriale care negociază și derulează contracte clasificate

Art. 214
Verificarea, avizarea și eliberarea autorizației și certificatului de securitate industrială reprezintă ansamblul procedural de securitate ce se aplică numai obiectivelor industriale care au sau vor avea acces la informații clasificate în cadrul contractelor sau subcontractelor secrete de stat, încheiate cu deținătorii unor astfel de informații.
Art. 215
(1) Pentru participarea la negocieri în vederea încheierii unui contract clasificat, conducătorul obiectivului industrial adresează ORNISS o cerere pentru eliberarea autorizației de securitate industrială - anexa nr. 24, la care anexează chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 25.
(2) După obținerea avizului de la autoritatea desemnată de securitate competentă, ORNISS eliberează autorizația de securitate industrială - anexa nr. 28.
(3) Evidența autorizațiilor de securitate industrială eliberate potrivit alin. (2) se realizează conform anexei nr. 31.
Art. 216
(1) Pentru derularea contractelor clasificate, ORNISS eliberează obiectivelor industriale, certificate de securitate industrială - anexa nr.29.
(2) Procedura de avizare a eliberării certificatului de securitate industrială se realizează pe baza cererii pentru eliberarea certificatului de securitate industrială - anexa nr. 30, chestionarului de securitate - anexele nr. 26 și 27 și a copiei anexei de securitate menționată la art. 201.
(3) ORNISS va ține evidența certificatelor de securitate industrială potrivit anexei nr. 32.
Art. 217
Activitatea de verificare în vederea eliberării autorizației și a certificatelor de securitate trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor obiective principale:
a) prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informații clasificate,
b) garantarea că informațiile clasificate sunt distribuite pe baza existenței certificatului de securitate industrială și a principiului necesității de a cunoaște;
c) identificarea persoanelor care, prin acțiunile lor, pot pune în pericol protecția informațiilor clasificate și interzicerea accesului acestora la astfel de informații;
d) garantarea faptului că obiectivele industriale au capacitatea de a proteja informațiile clasificate în procesul de negociere, respectiv de derulare a contractului.
Art. 218
(1) Pentru a i se elibera autorizația și certificatul de securitate, obiectivul industrial trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) să posede program de prevenire a scurgerii de informații clasificate, avizat conform reglementărilor în vigoare;
b) să fie stabil din punct de vedere economic;
c) să nu fi înregistrat o greșeală de management cu implicații grave asupra stării de securitate a informațiilor clasificate pe care le gestionează;
d) să fi respectat obligațiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;
e) personalul implicat în derularea contractului să dețină certificat de securitate de nivel egal celui al informațiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat.
(2) Neîndeplinirea cerințelor menționate la alin. (1), precum și furnizarea intenționată a unor informații inexacte în completarea chestionarului sau în documentele prezentate în vederea certificăm constituie elemente de incompatibilitate în procesul de eliberare a autorizației sau certificatului de securitate industrială.
Art. 219
Obiectivul industrial nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă:
a) este în proces de lichidare;
b) este în stare de faliment ori se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
c) este implicat într-un litigiu care îi afectează stabilitatea economică;
d) nu își îndeplinește obligațiile financiare către stat;
e) nu și-a îndeplinit la timp, în mod sistematic, obligațiile financiare către persoane fizice sau juridice.
Art. 220
(1) Un obiectiv industrial nu corespunde din punct de vedere al protecției informațiilor clasificate dacă se constată că prezintă riscuri de securitate. (2) Sunt considerate riscuri de securitate
a) derularea unor activități ce contravin intereselor de siguranță națională sau angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul acordurilor bilaterale sau multinaționale;
b) relațiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
c) asociațiile, persoane fizice și juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.
Art. 221
(1) Pentru eliberarea autorizației sau certificatului de securitate industrială, solicitantul va transmite la ORNISS următoarele documente:
a) cererea de eliberare a autorizației, respectiv a certificatului de securitate industrială,
b) chestionam! de securitate completat, introdus într-un plic separat, sigilat.
(2) Pentru eliberarea certificatului de securitate industrială, solicitantul va atașa și o copie a anexei de securitate.
Art. 222
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea cererii, ORNISS va solicita autorității desemnate de securitate competente să efectueze verificările de securitate.
Art. 223
Avizul de securitate eliberat de autoritatea desemnată de securitate competentă trebuie să garanteze că:
a) agentul economic nu prezintă riscuri de securitate;
b) sunt aplicate în mod corespunzător măsurile de securitate fizică, prevăzute de reglementările în vigoare, precum și normele privind accesul persoanelor la informații clasificate;
c) obiectivul industrial este solvabil din punct de vedere financiar,
d) obiectivul industrial nu a fost și nu este implicat sub nici o formă în activitatea unor organizații, asociații, mișcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii de acte de sabotaj, subversive sau teroriste.
Art. 224
Verificările de securitate se realizează astfel:
a) verificarea de securitate de nivel I - pentru eliberarea avizului necesar autorizației de securitate industrială;
b) verificarea de securitate de nivel II - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel secret;
c) verificarea de securitate de nivel III - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel strict secret;
d) verificarea de securitate de nivel IV - pentru eliberarea avizului necesar certificatului de securitate industrială de nivel strict secret de importanță deosebită.
Art. 225
În cadrul verificării de securitate se desfășoară următoarele activități:
(1) Pentru verificările de securitate de nivel I:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială, conform anexei nr. 25;
b) verificarea modului de aplicare a prevederilor programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate;
c) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociați/acționari, administratori, persoanele din comitetul director și structura de securitate - ori executivă implicată în negocierea contractului clasificat;
d) verificarea datelor minime referitoare la bonitatea și stabilitatea economică a obiectivului industrial -domeniu și obiect de activitate, statut juridic, acționari, garanții bancare.
(2) Pentru verificările de securitate de nivel II:
a) verificarea corectitudinii dalelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 26;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociați/acționari, administratori, persoanele din comitetul director și structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea unor date minime referitoare la bonitatea și stabilitatea economică a obiectivului industrial - domeniu și obiect de activitate, statut juridic, acționari, garanții bancare;
d) verificarea modului de implementare și de aplicare a normelor și măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului și a documentelor, prevăzute pentru nivelul secret.
(3) Pentru verificarea de securitate de nivel III:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociați/acționari, administratori, persoanele din comitetul director și structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat, precum și a celor desemnate să participe la activitățile de negociere a acestuia;
c) verificarea datelor referitoare la bonitatea și stabilitatea economică a agentului economic -domeniu și obiect de activitate, statut juridic, acționari, garanții bancare - incluzând și aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care este asociat, date financiare;
d) verificarea existenței autorizării sistemului informatic și de comunicații propriu, pentru nivelul strict secret;
e) verificarea modului de implementare și de aplicare a normelor și măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului și a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret,
f) discuții cu proprietarii, membrii consiliului director, funcționarii de securitate, angajații, în vederea clarificării datelor rezultate din chestionar, după caz.
(4) Pentru verificarea de securitate de nivel IV:
a) verificarea corectitudinii datelor consemnate în chestionarul de securitate industrială - anexa nr. 27;
b) evaluarea statutului de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociați/acționari, administratori, persoanele din comitetul director și structura de securitate - ori executivă implicată în derularea contractului clasificat;
c) verificarea informațiilor detaliate referitoare la bonitatea și stabilitatea economică a agentului economic - domeniu și obiect de activitate, statut juridic, acționari, garanții bancare - incluzând și aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care este asociat, date financiare;
d) verificarea existenței autorizării sistemului informatic și de comunicații propriu, pentru nivel strict secret de importanță deosebită;
e) verificarea modului de implementare și de aplicare a normelor și măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului și a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret de importanță deosebită;
f) discuții cu proprietarii, membrii consiliului director, funcționarii de securitate, angajații, în vederea clarificării datelor rezultate din chestionar, după caz.
Art. 226
În cazul unui obiectiv industrial la al cărui management/acționariat participă cetățeni străini, cetățeni români care au și cetățenia altui stat sau/și persoane apatride, ORNISS, împreună cu ADS competentă, va evalua măsura în care interesul străin ar putea reprezenta o amenințare la adresa protecției informațiilor secrete de stat, care vor fi încredințate acelui obiectiv industrial.
Art. 227
Îîn îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor ce le revin, pe linia protecției informațiilor clasificate, ADS competente cooperează pe baza protocoalelor ce vor fi încheiate între ele cu avizul ORNISS.
Art. 228
În vederea desfășurării procedurilor de avizare, obiectivul industrial are obligația de a permite accesul reprezentanților ADS în sediile, la echipamentele, operațiunile și la alte activități, respectiv de a prezenta documentele necesare și de a furniza, la cerere, alte date și informații.
Art. 229
(1) Dacă în urma verificării de securitate se constată că sunt îndeplinite cerințele de securitate necesare asigurării protecției la nivelul de clasificare corespunzător informațiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat, ORNISS eliberează și transmite obiectivului industrial autorizația sau certificatul de securitate industrială.
(2) Dacă se constată că obiectivul industrial nu îndeplinește condițiile de securitate necesare, ORNISS nu eliberează autorizația sau certificatul de securitate industrială și informează obiectivul industrial în acest sens. ORNISS nu este obligat să prezinte motivele refuzului. Refuzul eliberării autorizației sau certificatului de securitate industrială va fi comunicat și la ADS care a efectuat verificările de securitate.
(3) Când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punct de vedere al securității, în luarea deciziei de eliberare a autorizației sau certificatului de securitate industrială vor avea prioritate interesele de securitate.
Art. 230
În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea avizului de securitate din partea autorităților desemnate de securitate, ORNISS va elibera autorizația sau certificatul de securitate industrială ori, după caz, va comunica obiectivului industrial refuzul eliberării acestora.
Art. 231
Obiectivul industrial are obligația de a comunica ORNISS toate modificările survenite privind datele de securitate incluse în chestionarul completat, pe întreaga durată de valabilitate a autorizației sau certificatului de securitate industrială.
Art. 232
Termenele pentru eliberarea autorizației sau certificatului de securitate industrială sunt:
a) pentru autorizația de securitate industrială - 60 de zile lucrătoare;
b) pentru certificat de securitate industrială de nivel secret - 90 de zile lucrătoare;
c) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret - 120 de zile lucrătoare;
d) pentru certificat de securitate industrială de nivel strict secret de importanță deosebită - 180 de zile lucrătoare.
Art. 233
(1) Autorizația de securitate are valabilitate până la încheierea contractului sau până la retragerea de la negocieri.
(2) Dacă în perioada menționată la alin. (1) contractul clasificat care a făcut obiectul negocierilor este adjudecat, contractantul este obligat să solicite la ORNISS eliberarea certificatului de securitate industrială.
(3) Termenul de valabilitate al certificatului de securitate industrială este determinat de perioada derulării contractului clasificat, dar nu mai mult de 3 ani, după care contractantul este obligat să solicite revalidarea acestuia.
Art. 234
În situația în care ORNISS decide retragerea autorizației sau certificatului de securitate industrială va înștiința contractantul, contractorul și autoritatea desemnată de securitate competentă.
Art. 235
Autorizația sau certificatul de securitate industrială se retrage de ORNISS în următoarele cazuri:
a) la solicitarea obiectivului industrial;
b) la propunerea motivată a autorității desemnate de securitate competente;
c) la expirarea termenului de valabilitate,
d) la încetarea contractului;
e) la schimbarea nivelului de certificare acordat inițial.

 
 
Selectați alt capitol din H.G. 585/2002

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.